Rząd

Polityka jest z definicji sztuką rządzenia państwem, której celem jest dobro ogółu. Obejmuje i przenika ona praktycznie wszystkie aspekty życia. Trudno wskazać dziedzinę, która nie byłaby, w większym lub mniejszym stopniu, regulowana przepisami. W ramach polityki danego państwa mamy więc politykę zewnętrzną i wewnętrzną. W obu można należy rozróżnić poszczególne aspekty. Niewątpliwie do najważniejszych należy polityka gospodarcza oraz ekonomiczno – finansowa. Sprawna polityka w tym zakresie powinna owocować silną pozycją danego państwa na arenie międzynarodowej, a wewnątrz generować dobrobyt jego obywateli. Następne niewątpliwie ważne aspekty to polityka zdrowotna, edukacyjna, polityka z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Dla zachowania tożsamości i pamięci o historii narodu niezbędna jest też, odbywająca się w dużej mierze w ramach polityki edukacyjnej, polityka historyczna. Jej zadaniem jest dbanie o obiektywny i zgodny z historyczną prawdą wizerunek kraju i reagowanie na wszelkie próby zakłamywania dziejów na arenie międzynarodowej, mające na celu dyskredytowanie kraju w oczach innych narodów. Dużego znaczenia niewątpliwie nabiera, podczas nasilającego się kryzysu imigracyjnego mądra polityka migracyjna, zarówno z poziomu państwa jak i organizacji międzynarodowych.

Dodaj komentarz