Rola polityki

Rola polityki i polityków ewoluowała na przestrzeni wieków. W czasach nowożytnych zapoczątkowane zostały procesy demokratyzacji niewątpliwie sprzyjały obiektywizacji poglądów w tym zakresie. Wyrazem tego trendu jest współczesna definicja, która zakłada, że polityka jest uzgadnianiem współzależnych zachowań społeczeństw reprezentujących sprzeczne ze sobą interesy. Szersza wykładnia pokazuje, że polityka polega na przezwyciężaniu sprzeczności interesów. Następnie następuje uzgodnienie zachowań tych grup społecznych oraz wewnątrz nich za pomocą mechanizmów perswazji, manipulacji, przymusu i przemocy, kontestacji, negocjacji i kompromisów. Ma to służyć ukształtowaniu i ochronie ładu społecznego, który jest korzystny dla tych grup, z uwzględnieniem ich siły ekonomicznej pozycji oraz politycznych wpływów. Jak pokazują realia, w praktyce nie da się wprowadzić polityki korzystnej dla wszystkich po równo. Współczesna polityka obejmuje na tyle szeroki wachlarz najróżniejszych sytuacji, w których ludzie o odmiennych interesach wspólnie dążą do łączących ich celów, a zarazem konkurują ze są one ze sobą sprzeczne. I ta zasada dotyczy zarówno poziomu międzypaństwowego jak i wewnątrz danego kraju między grupami ludzi, które to państwo tworzą.

Dodaj komentarz